Fotograf: Sebastian Brüll
Hair & Make-up:  Kim Kemper